PODSTAWA PRAWNA
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
-    ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym oraz w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
-    Statucie Przedszkola nr 8 w Gnieźnie

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI
Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:
Małgorzata Walendowska-Zamiar
Halina Kaszyńska
w konsultacji z radą pedagogiczną.

Punktem wyjścia do opracowania były:

 • wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego,
 • wyniki ewaluacji wewnętrznej, przeprowadzone w poprzednim roku szkolnym,
 • wnioski nauczycieli z pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz nadzoru pedagogicznego dyrektora.


WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Rozwijamy w dzieciach inteligencję emocjonalną by przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami, pragniemy nauczyć wiary we własne możliwości, rozwijać optymizm i poczucie własnej wartości.
 • Zapewniamy dzieciom miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki troszcząc się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
 • Wychowujemy poprzez pobudzanie inwencji twórczej i samorealizację w ekspresji słownej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 • Umożliwiamy dzieciom osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole,
 • Rozwijamy osobowość każdego dziecka w oparciu o preferowane systemy wartości.
 • Nasze działania opieramy na nowoczesnych, aktywizujących metodach i formach pracy (m.in. MDS, Metoda Bati Strauss, Przyjaciele Zippiego,)   zapewniając dzieciom możliwość doświadczania,  obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.
 • Dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych (komunikacyjnych i informacyjnych) przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankami i współpracy z rodzicami (strona internetowa przedszkola, eTwinning, kontakty z wychowankami i nauczycielami z zaprzyjaźnionych przedszkoli w kraju i za granicą).
 • Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych (rytmika, logopedia, j. angielski)
 • Posiadamy wypracowany system udzielania dzieciom ich rodzicom i opiekunom, pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci,
 • Integrujemy całą społeczność przedszkolną.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.


MISJA PRZEDSZKOLA

 • Misją naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami w sposób ciekawy, radosny w atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.
 • Najważniejsze dla nas jest dobro dziecka - przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Wychowanie opieramy na takich wartościach jak: Prawda, Dobro, Miłość.
 • W edukacji odwołujemy się do tradycji i historii naszego regionu, naturalnego zainteresowania dzieci działalnością twórczą , wdrażamy do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.
 • Wspieramy działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą.CELE GŁÓWNE

I.    Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
1.    Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2.    Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II.    Procesy zachodzące w przedszkolu
1.    Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
2.    W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III.    Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1.    Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2.    Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3.    Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV.    Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Systematyczne organizowanie wycieczek poznawczo rekreacyjnych w obrębie i poza obrębem Gniezna.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
 • Wzrost skuteczności jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.
 • Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Pozyskiwanie rodziców jako sprzymierzeńców w pracy na rzecz dzieci i placówki.
 • Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji.
 • Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem.


KRYTERIA SUKCESU

 • Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów.
 • Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
 • Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.
 • Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.
 • Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.
 • Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli.
 • Wzrośnie efektywność pracy Rady Pedagogicznej.
 • Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku o motywacja do osiągnięcia sukcesu.
 • Nauczyciele, w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.


PLANOWANE DZIAŁANIE W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH TRZECH LAT (2011 – 2014)

 • Dostosowanie bazy przedszkola do wybranej koncepcji pracy.
 • Doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami określonymi w koncepcji.
 • Efektywne współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami warunkiem jakościowego rozwoju przedszkola.


METODY PRACY

Metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia:

 • „Metoda Dobrego Startu”  M. Bogdanowicz
 • „Odimienna metoda nauki czytania” I. Majchrzak
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska

Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze:

 • P. Dennisona
 • Drama
 • Pedagogika zabawy
 • Batti Strauss


UZNAJEMY, ŻE ZABAWA JEST:

Podstawową formą kształtowania pozytywnych zachowań dzieci w naszym przedszkolu.
Uznajemy, że przez zabawę będziemy:

 • dostarczać dziecku wiedzę o samym sobie,
 • wyrabiać szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,
 • kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • uczyć dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi,
 • uczyć bycia w społeczeństwie i pracy w zespole,
 • przygotowywać do świadomego podejmowania decyzji moralnie słusznych oraz niezależnego myślenia,
 • uczyć radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów
 • kształtować uczucia empatii, szacunku i tolerancji.


SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę i pracę pedagogiczną opartą na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy to sytuacji:

 • „na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań,
 • kształtującej – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie,
 • diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco,
 • „na wyjściu” – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia.


Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie :

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
 • teczek prac i innych dokumentów, z których wynika, czego dzieci się nauczyły,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, nagrania itp.),
 • rozmów.


Schemat badania osiągnięć dzieci

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej

Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju.

Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej

Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań. Analiza, wnioski do dalszej pracy.

Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu  (w razie konieczności), dokumentowanie wyników obserwacji.

Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (arkusz samooceny pracy), jak również są poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. System badania osiągnięć spełnia trzy podstawowe funkcje:

 • motywującą
 • informacyjną (diagnostyczną)
 • instruktażowo – korekcyjną (doradczą).


Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się  na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy samooceny pracy nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę przedszkola.


Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na radach pedagogicznych analityczno – oceniających odbywających się co pół roku.


SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI


 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju.
 • Informacje o dziecku zawarte w arkuszach obserwacji, w teczkach indywidualnych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
 • Informację o stanie rozwoju rodzice otrzymują po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.


ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka opierają się o:

 • przekazywaniu rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowań i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.


ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


 • Propagowanie idei wychowania przedszkolnego w środowisku.
 • Podtrzymanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności.
 • Współpraca z biblioteką dziecięcą, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Teatrem im. A. Fredry, Radiem Plus, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi organizowane przez przedszkole imprezy, festyny, konkursy, uroczystości przedszkolne.
 • Włączenie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze krajowym.


REGUŁY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Ustalony został „Kodeks Przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

 • Zachowania podczas posiłków,
 • Zachowania w łazience,
 • Zachowania w szatni,
 • Zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • Zachowania podczas wycieczek i spacerów


Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków

 • Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust.
 • Jemy w ciszy tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.
 • Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli, każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
 • Sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
 • Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

Reguły zachowań w łazience
Mycie rąk

 • Podwijam rękawy, aby się nie zamoczyły.
 • Moczę ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud.
 • Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.
 • Zakręcam kran.
 • Otrząsam ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć posadzki.
 • Wycieram bardzo dokładnie dłonie w swój ręcznik.
 • Na właściwym wieszaku zawieszam ręcznik.
 • Odwijam rękawy.

Myjemy ręce:

 • przed oglądaniem książek,
 • przed posiłkami i po ich spożyciu,
 • po wyjściu z toalety.

Pielęgnacja zębów:

 • Do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.
 • Dwu – lub trzykrotnie płuczemy usta.
 • Na szczotkę wyciskamy pastę
 • Myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek.
 • Kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą.
 • Płuczemy dokładnie kubek i szczotkę.
 • Wkładamy szczotkę do kubka do góry włosiem.
 • Kubek ze szczotką ustawiamy na wyznaczonym miejscu.

Higiena potrzeb fizjologicznych:

 • Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo
 • Zawsze po sobie spłukujemy wodę.

Reguły zachowań w szatni

 • Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce.
 • Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem.
 • Po powrocie, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
 • Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy zakładaniu).
 • Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.
 • Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

Zasady zachowania w sali

 • Nie biegaj po Sali
 • Dziel się wszystkim
 • Mów umiarkowanym głosem
 • Graj uczciwie
 • Nie bij innych
 • Sprzątaj po sobie
 • Używaj słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Postaraj się nie mówić głośno:

 • gdy inni cicho pracują,
 • gdy inni się bawią
 • gdy czytamy i słuchamy,
 • gdy inni są zmęczeni,
 • gdy inni odpoczywają.

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • nagroda przez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego (ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.)

Stosowane kary:

 • kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdy naprawienie szkody,
 • odmówienie dziecku przyjemności,
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju,
 • „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego zachowania.


KODEKS PRZEDSZKOLAKA OBOWIĄZUJĄCY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi,
 • Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
 • Szanuję cudzą własność.
 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i teko samego oczekuję od innych.
 • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
 • Pomagam młodszym i mniej sprawnym kolegom.
 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 • Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.


ROCZNY PLAN PRACY
(rok szkolny 2011/12)

 • Pobudzanie wyobraźni twórczej, rozwijanie uzdolnień artystycznych i zaspokajanie naturalnych potrzeb ekspresyjnych dzieci poprzez różnorodne formy aktywności teatralnej
 • Edukacja zdrowotna i ekologiczna w duchu zrównoważonego rozwoju


Koncepcję pracy Przedszkola nr 8 przyjęto na posiedzeniu rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2011 r. do realizacji w latach 2011 – 2014.